Integritetspolicy.

INTEGRITETSPOLICY FÖR ANVÄNDNING AV INSIDE DEVELOPMENTS SIDOR
Den här policyn förklara hur, när och varför dina personuppgifter behandlas av INSIDE Development AB. Policyn gäller för all användning på INSIDE Development hemsida www.insidedev.se, hädanefter kallat ”Vår hemsid”. Vid tillämpningen av denna policy avses med ”INSIDE Development”, ”vi” eller ”vår”; INSIDE Development Sverige AB, org. nr. 556832-9261. INSIDE Development är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter och annan information som du lämnar när du använder Vår hemsida. INSIDE Development behandlar alltid personuppgifter i enlighet med EUs förordning om skydd för fysiska personer med avseende på personuppgiftsbehandling (”GDPR”) samt även i enlighet med annan nationellt gällande lagstiftning, förordning etc. som är tillämplig på personuppgiftsbehandling.
Din rätt till sekretess och integritet är viktig för oss. Vi försöker därför alltid så långt som möjligt minimera vår behandling av dina personuppgifter. Behandlingen omfattar endast sådana personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig.

Personuppgifter
Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som både direkt och indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar person.
Vilka personuppgifter behandlar INSIDE Development?
Vi strävar alltid efter att behandla så få personuppgifter som möjligt. För de ändamål som kommer att anges längre ner i denna policy kommer vi att behandla ditt namn och kontaktuppgifter (inbegripet telefonnummer, epost-adress och i vissa fall postadress). Utöver detta behandlar vi även inom ramen för användning av vår hemsida din tekniska information, inbegripet IP-adress, webläsarinformation, operativ.
Dessa personuppgifter benämns följande i denna policy ”Personuppgifter”.
Barns personuppgifter
Vår behandling syftar till att marknadsföra, sälja och anordna utbildning för företagskunder. Av denna anledning har vi ingen anledning att behandla personuppgifter från personer under 13 år.
 
Cookies 
En cookie är en liten datafil som vår hemsida placerar på din hårddisk. Cookies kan endast innehålla sådana personuppgifter som du själv har uppgett. Våra cookies kan inte läsa av data från din hårddisk eller läsa av cookiefiler som skapats från andra hemsidor. Vi använder även cookies för att spåra användartrafikmönster. Detta görs för att kunna utvärdera våra användares mönster och se hur effektiv vår navigationsstruktur är för att kunna hjälpa användare att genomföra undersökningar så effektivt som möjligt.
Om du är inloggad på ditt Facebook- eller Google+-konto medan du använder vår hemsida kan information komma att överföras via cookies till Facebook eller Google med information om din användning av INSIDE Developments hemsida. Det kan leda till att Facebook och/eller Google samlar in personuppgifter om dig, varför deras användarvillkor och integritetspolicys blir tillämpliga (dessa finns via https://www.facebook.com/privacy/explanation och https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se).  
Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du välja när och hur behandlingen av cookies ska vara möjlig. Observera dock att din användning av INSIDE Developments hemsida kan påverkas om du väljer att inaktivera möjligheten för oss att behandla cookies och att vissa funktioner kanske inte kommer att fungera korrekt. 

Ändamålet med och grunden för behandlingen av dina Personuppgifter
Vi behandlar dina Personuppgifter för att hantera förfrågningar och anmälningar till våra tjänster, seminarier och utbildningar samt att distribuera dokumentation efter ovanstående. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra din bokning respektive ge dig efterfrågad dokumentation. Vi behandlar därmed dina Personuppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal och åttagande med dig. 
Vi behandlar även dina Personuppgifter i marknadsföringssyfte för att via mailutskick informera dig om intressant information, kommande evenemang och utbildningar som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från den här typen av utskick. För denna behandling säkerställer vi alltid att vi har ett berättigat intresse, vilket innebär att vi har gjort en utvärdering utav våra intressen av att bibehålla och förbättra vår kundrelation med dig, mot din rätt till skydd för integritet och sekretess. Vi behandlar endast en begränsad mängd uppgifter, för ett begränsat ändamål, och du kan när som helst välja att avregistrera dig från våra mejlutskick. Länk för avregistrering hittar du alltid längst ner i våra mejlutskick. Du kan även avregistrera dig genom att mejla till info@insidedev.se.

Skydd och lagring av dina Personuppgifter
All information som du lämnar på vår hemsida skyddas av INSIDE Development.
För drift av vår hemsida använder oss av Technipelago AB (556704-2683) vars servrar är lokaliserade i Sverige. Dina Personuppgifter är skyddade både genom tekniska och organisatoriska åtgärder, vilket innefattar dataskydd såsom brandväggar och datakryptering.

Mottagare av dina Personuppgifter
Vi kommer aldrig att överföra dina Personuppgifter till tredje part, så till vida sådan behandling inte är uttryckligen begärd eller godkänd av dig – antingen separat eller i enlighet med denna policy.
För att kunna administrera INSIDE Developments hemsida kommer vår leverantör Technipelago AB (556704-2683) att kunna ta del av dina Personuppgifter. INSIDE Development och Technipelago har tecknat ett Personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar åtaganden och skyldigheter gällande lagring och åtkomst av Personuppgifter. För INSIDE Development är det ytterst viktigt att kunna garantera betryggande säkerhet för dina Personuppgifter. Överföring av Personuppgifter utförs därför endast efter noggrann övervägning och med lämpliga personuppgiftsbiträdesavtal på plats..

Tid för behandlingen
INSIDE Development kommer endast att behandla dina Personuppgifter under den tid som krävs i enlighet med ovan nämnda ändamål för behandlingen. Därefter kommer dina Personuppgifter att raderas.
Dina rättigheter att erhålla information, rättelse eller radering etc.
Du har alltid rätt att erhålla ett utdrag på de Personuppgifter som INSIDE Development behandlar om dig. Om du vill få ett sådant utdrag, eller om du önskar korrigera felaktig information eller uppgifter, är du välkommen att kontakta oss på info@insidedev.se. Genom att kontakta nämnda epost-adress kan INSIDE Development även hjälpa dig att överföra dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om du så skulle begära, och/eller radera information om dig och/eller om din användning av vår hemsida.
Vår förhoppning är att alla frågor rörande vår behandling av dina Personuppgifter kan lösas effektivt genom kommunikation mellan oss. Men du har alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för att göra en invändning rörande vår behandling av dina Personuppgifter.
 
Uppdateringar

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Vi kommer att underrätta dig om väsentliga ändringar eller uppdateringar genom att ladda upp information om detta på www.insidedev.se. 
Kontaktinformation
INSIDE Development Sverige AB, org. nr. 556832-9261, Pipersgatan 27, 112 28 Stockholm,
info@insidedev.se

 

Denna policy blev senast uppdaterad den 21 maj 2018